W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na dalsze używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Zamknij

Regulamin

Regulamin Platformy internetowej
Cyfrowa Demokracja

I. DEFINICJE

Platforma – platforma internetowa należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem www.cyfrowademokracja.pl w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi.

Usługodawca – Firma ResPublic S. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Podmiejska 5; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000314182; posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 525 243 45 16.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa:

  1. Zasady korzystania z ogólnopolskiej Platformy internetowej CyfrowaDemokracja.pl, obsługiwanej drogą elektroniczną przez firmę ResPublic sp. z o.o., Ul. Trębacka 4, 00 -074 Warszawa.
  2. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
  3. Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
 2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie Użytkownikom przed jego akceptacją za pośrednictwem strony internetowej www.cyfrowademokracja.pl,
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i akceptacją regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług.
 4. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu od chwili jego akceptacji.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym Regulaminie, jednocześnie zobowiązując się do poinformowania Użytkowników o treści tych zmian drogą elektroniczną.
 7. Platforma CyfrowaDemokracja.pl jest dostępna dla użytkowników publicznej sieci Internet.
 8. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.


III. KORZYSTANIE Z PLATFORMY

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą:

  1. Bezpłatnego, prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie CyfrowaDemokracja.pl. i założenia konta, lub
  2. Wykupieniu przez Użytkownika płatnego pakietu konsultacji społecznych na Platformie Cyfrowy Manager
 2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

  1. Podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. Podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  3. Zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
 4. Platforma umożliwia zarejestrowanym użytkownikom:

  1. Udział w przygotowanych konsultacjach,
  2. Dodawanie własnych artykułów w wybranych kategoriach na różnych poziomach terytorialnych – krajowym, regionalnym i lokalnym,
  3. Przynależność do istniejących grup,
  4. Zakładanie własnych grup,
  5. Zamieszczania komentarzy i opinii do artykułów i konsultacji,
  6. Otwieranie własnych konsultacji publicznych,
  7. Dostęp do raportów z zakończonych konsultacji,
  8. Uczestnictwo w forach dyskusyjnych poświęconych konsultowanym tematom,
 5. Podczas korzystania z Platformy zabrania się:
 • Zamieszczania treści nie zgodnych z prawem, uznanych powszechnie za niemoralne, społecznie niewłaściwe,
 • Obrażania użytkowników Platformy, uczestników konsultacji,
 • Używania wyrazów wulgarnych,
 • Nawoływania do wszelkiej wrogości (m.in. rasowej, wyznaniowej, etnicznej),
 • Propagowania przemocy,
 • Rejestracji i działania na Platformie pod więcej niż jednym pseudonimem/nazwą użytkownika,
 • Umieszczania przez uczestników na łamach Platformy wszelkich informacji reklamowych, bez zgodny administratora,
 • Umieszczania wiadomości sprzecznych z tematyką wątku,
 • Umieszczania wielokrotnie tej samej informacji,
 • Cytowania innych fragmentów wypowiedzi niż te, do których się nawiązuje,
 • Umieszczania podpisów przesadnie długich
 • Używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi Platformy, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu stron, używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera.


IV. KONTO

 1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla użytkownika unikalne konto na Platformie o nazwie wybranej przez użytkownika.
 2. Użytkownik podając nazwę konta na Platformie oświadcza, że nazwa ta nie narusza prac osób trzecich i instytucji.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, wszelkie spory na tym tle są rozstrzygane bez udziału Usługodawcy.
 4. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, a utworzone już konto w każdej chwili usunąć, jeżeli jest ona już używana w ramach Portalu CyfrowaDemokracja.pl lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Usługodawca może poprosić o wykazanie podstaw do posługiwania się nazwą instytucji lub organizacji. W przypadku niewykazania podstaw do posługiwania się nazwą konto zostanie skasowane.
 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora oraz hasła dostęp. Użytkownik jest zobowiązany do nieujawniania osobom trzecim informacji na temat identyfikatora i hasła dostępu oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w skutek ich wyjawienia.
 7. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora oraz hasła dostęp. Użytkownik jest zobowiązany do nieujawniania osobom trzecim informacji na temat identyfikatora i hasła dostępu oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w skutek ich wyjawienia.
 8. Użytkownik może usunąć swoje konto wyłącznie poprzez kontakt z administratorem platformy.


V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  1. Przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Platformy.
  2. Wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług,
  3. Zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika,
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści zawierających naruszenia wymienione w pkt. III.5 Regulaminu, prawo do modyfikacji wpisów poprzez usunięcie treści niezgodnych z pkt. III. 5 Regulaminu, oraz prawo do blokowania możliwości zamieszczania postów na Platformie osobom nagminnie naruszającym zapisy pkt. III.5 Regulaminu.
 4. Administrator Platformy ma prawo do przenoszenia wątku między działami Platformy, jeżeli nie odpowiada on działowi, w którym został zamieszczony przez użytkownika oraz usuwania postów i komentarzy niezwiązanych z tematyką.
 5. Usługodawca podejmie wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie Pracuj.pl w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych na Platformie i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.


VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownicy publikują treści na Platformie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Firma ResPublic sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na Platformie.
 2. Użytkownik umieszczając treści na Platformie tym samym wyraża zgodę na wykorzystywanie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Użytkowników spowodowanych czynnikami zewnętrznymi lub innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.
 4. Usługodawca i Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 5. ResPublic sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy wynika to z braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy Użytkownika.
 6. Użytkownik nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
 7. ResPublic sp. z o.o. nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

  1. Jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. Informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
  3. Utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
  4. Szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.)
  5. Podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
  6. Nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu.


VII. ZAMIESZCZANE MATERIAŁY I KOMENTARZE

 1. Zarejestrowany Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania na Platformie artykułów, wypowiedzi, komentarzy oraz jest uprawniony do brania udziału w konsultacjach społecznych.
 2. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek treści/materiałów udostępnionych na Platformie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku. 
 3. Użytkownik zamieszczając swoje zdjęcia na Platformie pozostaje ich wyłącznym właścicielem. Zamieszczając własne zdjęcia Użytkownik zgadza się do jego przetwarzania wyłącznie na Portalu CyfrowaDemokracja.pl
 4. Administrator - Usługodawca nie ingeruje w treść Komentarzy/Postów i Materiałów oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich publikacją. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do usunięcia Komentarzy/Postów lub Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje.
 5. Użytkownik umieszczając artykuły, komentarze/posty lub inne materiały robi to na własną odpowiedzialność. Oświadcza, że nie mają one wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich a także, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści, w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania materiałów w systemie on-line, w sieci Internet.
 6. Wszelkie aktywności (m.in. dodawanie artykułów, zamieszczanie komentarzy, postów i innych materiałów) na Platformie są wolne od opłat. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia odpłatnych usług, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
 7. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie artykuły, komentarze/posty oraz materiały, które zamieścił na Platformie.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.09.2011 roku.
 2. ResPublic sp. z o.o. ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie CyfrowaDemokracja.pl.
 3. O zmianach Regulaminu Usługodawca będzie zawiadamiał Użytkowników drogą elektroniczną.
 4. Brak akceptacji postanowień regulaminu wiąże się niemożliwością korzystania z serwisu CyfrowaDemokracja.pl
 5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu,  Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 6. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Podziel się z nami Swoją opinią.


ResPublic

Platforma współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka